1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

 1. Natural Skin & PMU: Natural Skin & PMU gevestigd te Barendrecht aan de Prins Bernhardstraat 31.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Natural Skin & PMU tot het laten aanbrengen van permanente make-up, alsook die door Natural Skin & PMU wordt behandeld of aan wie Natural Skin & PMU producten of diensten levert.
 3. Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Natural Skin & PMU en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van permanente make-up.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Natural Skin & PMU en Opdrachtgever, waarbij Natural Skin & PMU als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van v worden afgeweken.
 2. Alle leveringen van producten en/of diensten door Natural Skin & PMU worden zonder enige uitzondering geleverd door Natural Skin & PMU en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Natural Skin & PMU zijn ingeschakeld.
 3. De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Natural Skin & PMU aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Natural Skin & PMU gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

 1. Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Natural Skin & PMU worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
 2. Door opdracht te geven aan Natural Skin & PMU tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Natural Skin & PMU aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
 3. Door opdracht te geven aan Natural Skin & PMU tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Natural Skin & PMU of derden in gevaar kan brengen.
 4. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om permanente make-up door Natural Skin & PMU te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
 5. Natural Skin & PMU heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Natural Skin & PMU het recht de Opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Door opdracht te geven aan Natural Skin & PMU erkent Opdrachtgever dat Natural Skin & PMU een inspanningsverbintenis heeft. Natural Skin & PMU zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Natural Skin & PMU kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Natural Skin & PMU is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
 2. Voor het geval Natural Skin & PMU aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Natural Skin & PMU voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 3. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Natural Skin & PMU terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
 4. Natural Skin & PMU bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 5. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Natural Skin & PMU aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

5. GARANTIE

Natural Skin & PMU gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Natural Skin & PMU melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Natural Skin & PMU 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Natural Skin & PMU de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Natural Skin & PMU de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Natural Skin & PMU moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Wijzigingen of annuleringen van afspraken dienen telefonisch doorgegeven te worden.

7. BETALING

Natural Skin & PMU vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website en zijn opvraagbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via een directe bankoverschrijving (een ’tikkie’) te voldoen.

8. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

De cliënt voorziet Natural Skin & PMU vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Natural Skin & PMU neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Natural Skin & PMU behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG.

9. GEHEIMHOUDING

De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Natural Skin & PMU heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Natural Skin & PMU meldt diefstal altijd bij de politie.

11. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Natural Skin & PMU. Natural Skin & PMU moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Natural Skin & PMU de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Natural Skin & PMU en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Natural Skin & PMU het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Natural Skin & PMU en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Natural Skin & PMU als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.
 3. Het auteursrecht op deze website berust bij Natural Skin & PMU of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Gebruik in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Natural Skin & PMU.